1. Persoana și datele de contact ale operatorului de date

Mercurius Info Tour Kft. (În continuare controlor de date / Mercurius) acționează ca operator de date în ceea ce privește datele personale ale clienților actuali, anteriori și viitori.

SC Mercurius Info Tour SRL
Sediul central : Str. Belgrad Nr. 17, 400236, Cluj-Napoca, România
Mobil : 0040 740 973320
E-mail : info@mercuriustour.ro
Persoana de contact pentru probleme de protecție a datelor : Csaba Szabó
Număr de înregistrare : J 12 / de 35 / anul 1999
Cod fiscal : RO 11404861
Răspunderea asigurător : Omniasig Vienna Insurance Group SA

 

2. Legislația care stă la baza gestionării datelor

Regulamentul 2016/679 / UE privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

3. Definiții

Operator de date : orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care singur sau împreună cu alte persoane stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele prelucrării sunt determinate de legislația Uniunii sau a statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea operatorului pot fi, de asemenea, determinate de legislația Uniunii sau a statelor membre;
Manipularea datelor: orice operațiune sau set de operațiuni pe date sau fișiere personale, automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, segmentarea, stocarea, transformarea sau modificarea, interogarea, inspectarea, utilizarea, transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod sau interconectare, restricționare, ștergere sau distrugere;
Procesor de date : orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
GDPR: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE .
Date cu caracter personal : orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); identifică o persoană fizică care, direct sau indirect, în special printr-un identificator, cum ar fi numele, numărul, locația, identificatorul online sau unul sau mai mulți factori care țin de identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a naturii persoană identificabilă;
Terț: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism decât persoana vizată, operatorul, procesatorul sau persoanele care au fost autorizate să prelucreze date cu caracter personal sub controlul direct al operatorului sau procesatorului;
Consimțământul persoanei vizate: o declarație voluntară, specifică și bine informată și clară a consimțământului persoanei vizate, printr-o declarație sau o declarație neechivocă de consimțământ, pentru a consimți la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc;
Pasager : care încheie serviciile controlorului de date personal, pe site, prin telefon sau în orice alt mod, sau care încheie un contract de călătorie cu agenția de turism.

 

4. Principiile gestionării datelor

Operatorul de date va lua măsurile adecvate pentru a se asigura că datele personale ale pasagerilor sunt colectate în orice moment

 • în mod legal și echitabil și într-un mod transparent pentru persoana vizată;
 • colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime și care nu sunt tratate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvat și relevant pentru scopurile procesării datelor și limitat la ceea ce este necesar (salvarea datelor);
 • să fie exacte și, acolo unde este necesar, să fie actualizate; datele personale inexacte sunt șterse sau corectate cât mai curând posibil (acuratețe);
 • se păstrează într-o formă care permite identificarea pasagerilor numai atât timp cât este necesar în scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal; stocarea datelor cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă ar trebui să fie doar în scopuri statistice, sub rezerva implementării măsurilor tehnice și organizatorice adecvate (capacitate limitată de stocare);
 • trebuie să fie tratate în așa fel încât să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării (integritate și confidențialitate), utilizând măsuri tehnice sau organizaționale adecvate.

 

5. Date prelucrate de Mercurius, scopul, temeiul juridic și durata prelucrării

Mercurius prelucrează următoarele date personale despre pasagerii săi în scopul prelucrării datelor enumerate:

5.1.Inquiry / cerere de serviciu citat pe site – ul, în persoană, prin telefon sau în alt mod
În caz de anchetă / cerere de ofertă prin intermediul site – ul operatorului de date (e-mail / în persoană / prin telefon) Colectăm următoarele informații: de pasageri numele, adresa, pachetul de călătorie / data turului / cazării, numărul de persoane, adresa de e-mail, numărul de telefon și conținutul mesajului trimis la birou.
Baza legală pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor: prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte contractul este încheiat. Prelucrarea datelor durează până la durata dobânzii sau la retragerea consimțământului.

5.2 Abonați-vă la newsletter
Dacă doriți să fiți informat despre ofertele noastre actuale, puteți indica în mesajul dvs. sau vă puteți abona la newsletter-ul nostru de pe site. Informații necesare: adresa de e-mail. Temeiul juridic pentru prelucrare este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Utilizatorii abonați își pot retrage consimțământul în orice moment făcând clic pe butonul de dezabonare din toate buletinele informative.

5.3.Încheierea unui contract și facturarea unui serviciu de călătorie
Date necesare pentru încheierea unui contract: numele pasagerului, adresa, pachetul de călătorie / data turului / cazarea, numărul de persoane.
Date necesare pentru emiterea unei facturi: numele pasagerului, adresa, adresa de e-mail și obiectul contractului.
Baza legală pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor: prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte contractul este încheiat. Procesăm datele în conformitate cu termenul general de prescripție sau pentru timpul necesar exercitării și protejării drepturilor și intereselor operatorului de date.

 

6. Servicii de internet utilizate de operatorul de date implicat în gestionarea datelor

Site-uri sociale
Agenția de turism Mercurius Info Tour este prezentă pe Facebook ca  Cool Tour în Transilvania  . Vă rugăm să rețineți că nu cunoaștem conținutul datelor transferate către site-urile de rețele sociale sau cum îl folosește acel site de rețele sociale. Pentru mai multe informații, consultați declarația de confidențialitate pentru acel site de rețele sociale.

 

7. Destinatarii datelor cu caracter personal și categoriile de destinatari

Operatorul de date împărtășește datele personale legate de pasageri cu următoarele părți terțe:

 • Între angajații și subcontractanții Mercurius.
 • Cu o terță parte implicată în executarea contractului de călătorie (ghid turistic, agenție de turism partener, furnizor de cazare, transport persoane etc.).
 • Cu autoritatea de supraveghere și alte autorități și organisme de reglementare.
 • Cu autoritatea fiscală sau firma de contabilitate.

Pasagerii pot solicita informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate de aceștia în legătură cu Mercurius (scopul prelucrării datelor, temeiul juridic, domeniul de aplicare al datelor, transferul datelor, durata prelucrării). Toate acestea se pot face la următorul punct de contact: info@mercuriustour.ro.

 

8. Drepturi de acces pasageri

Pasagerul are acces la datele sale personale. În cazul în care pasagerul cere operatorului de date să ofere feedback cu privire la faptul dacă manipulează datele sale personale, operatorul de date este obligat să furnizeze informații. Dreptul pasagerului de a primi feedback cu privire la faptul dacă operatorul de date gestionează sau nu datele sale personale,

 • acoperă datele cu caracter personal care îl privesc;
 • nu acoperă datele anonime;
 • nu acoperă datele non-personale; și
 • include date pseudonime care pot fi clar legate de pasager.

Operatorul de date va oferi pasagerului solicitant accesul și o copie a datelor dvs. personale la cerere.

 

9. Dreptul pasagerului la rectificare

Pasagerul are dreptul să aibă corectate, fără întârziere, datele personale cu privire la acesta la cererea sa de către operatorul de date. Luând în considerare scopul prelucrării datelor, pasagerul are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete.

La cererea clientului, operatorul de date va corecta sau completa datele sale personale în consecință.

 

10. Dreptul de anulare a pasagerului

În anumite condiții, pasagerul are dreptul de a-și șterge datele personale.
Operatorul de date este obligat să șteargă fără întârziere datele personale ale clientului dacă există unul dintre următoarele motive:

 • Operatorul de date tratează aceste date cu caracter personal și
 • pasagerul își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor sale sau solicită ștergerea datelor sale personale și
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care Mercurius prelucrează datele cu caracter personal și nu există un alt temei legal pentru prelucrarea ulterioară a datelor despre clienți.

 

11. Dreptul pasagerului de a restricționa prelucrarea datelor

Pasagerul poate solicita o restricție privind prelucrarea datelor sale personale dacă este îndeplinită una dintre următoarele:

 • pasagerul contestă exactitatea datelor cu caracter personal, caz în care restricția se aplică perioadei de timp care permite operatorului de date să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală și pasagerul se opune ștergerii datelor și solicită în schimb o restricție privind utilizarea acestora;
 • Operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării datelor, dar pasagerul le solicită pentru a depune, a aplica sau a proteja reclamațiile legale; obsesie
 • pasagerul s-a opus prelucrării, dar este justificat de motive legitime imperioase; în acest caz, restricția se aplică pentru perioada până când se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului de date au prioritate față de motivele legitime ale pasagerului.

Operatorul de date restricționează prelucrarea datelor cu caracter personal ale pasagerului dacă se îndeplinește oricare dintre cele de mai sus.

 

12. Dreptul de a depune o plângere

În cazul în care pasagerul consideră că drepturile sale au fost încălcate, Mercurius recomandă ca pasagerul să contacteze direct operatorul de date la info@mercuriustour.ro pentru a remedia solicitarea pasagerului de comun acord.

 

13. Modificări la acest prospect

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica acest prospect în orice moment. După caz, acesta informează clienții cu privire la astfel de modificări în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

14. Gestionarea fotografiilor

În timpul excursiilor, ghizii și pasagerii noștri fac fotografii, dintre care unele vor apărea pe site-ul nostru și / sau pe site-ul nostru de socializare. Dacă credeți că v-am încălcat confidențialitatea cu o anumită imagine care o include, vă rugăm să ne informați. După primirea cererii dvs., vom șterge imediat imaginea de pe site-ul nostru web și / sau de pe site-ul de rețele sociale.